ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΛΛΩΝ - AFTER ALOSIN ALLOFRON ΕΝΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ

        Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Βιβλία και «Λόγοι»

28/4/11

Afshin Javid: Είναι ο καιρός για πείνα Θεού Α' - ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


  Κείμενο υποτίτλων:  
Hi everyone. There been enjoying this fast that just journeying to get out and looking at some of the comments to have been left up on Facebook and again and again it’s so wonderful to see how many are been encouraged, many are leading comments about how there are being blessed by these and just grateful to the spirit of God because the reality is anything that God comes from many things it’s from Him. The Bible says “all good things come from God”. Γεια σας. Είναι τερπνή αυτή η νηστεία που ήδη πορευόμαστε και διαβάζοντας τα διάφορα σχόλια που γράφονται στο FaceBook ξανά και ξανά, είναι τόσο ωραίο να βλέπει κανείς πόσοι πολλοί έχουν πάρει κουράγιο, πόσοι γράφουν σχόλια για το πως έχουν ευλογηθεί και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο Πνεύμα του Θεού γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όλα προέρχονται από το Θεό. Η Βίβλος λέει: «όλα τα καλά προέρχονται από τον Θεό».
We are looking at hunger. What is it to hunger for God? I think of hunger and immediately I think of people in world that are gone hungry. And whenever I have fasted from food it’s amazing there are days that I have decided, “tomorrow I am going to fast from food”, in the morning I get out, in the middle of the night I can hear my stomach grumbling, rambling wanting food, am I normal days I can go out I just get busy and forget to have breakfast, lunch, dinner. How is it at a day I decide to wonna (want to) fast and go at this hunger and just this hits me so quickly so amazing just that has taken me back? Θα ρίξουμε μια ματιά στη πείνα. Τι είναι πείνα για Θεό; Σκέφτομαι την πείνα και κατ’ ευθείαν θυμάμαι τους ανθρώπους που πεινάνε. Και κάθε φορά που νηστεύω από τροφές, είναι εντυπωσιακό, υπάρχουν ημέρες που έχω αποφασίσει: «αύριο θα νηστέψω» ξυπνάω μέσα στη νύχτα και ακούω το στομάχι μου να γουργουρίζει, να διαμαρτύρεται ζητώντας τροφή, ενώ κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης μέρας, λόγω των πολλών ασχολιών, μπορεί να ξεχάσω να φάω πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Πώς γίνεται την ημέρα που αποφασίζω να νηστέψω να εμφανίζεται αυτή η πείνα και να με κυριεύει τόσο γρήγορα, τόσο εντυπωσιακά που να με πηγαίνει πίσω;
And I have thought, is it, when we hunger, we appreciate food so much more. We can smell a mile away, we have cravings for different type of foods and that it’s some how things become more precious. A little things, chocolate this … I mean chocoholic, you know, I love chocolate, I think in heaven that’s what I am looking forward to having lots chocolate and not to have to worry about the calories of it, you know? Σκέφτηκα, λοιπόν, αυτό είναι, όταν πεινάμε εκτιμάμε τη τροφή πολύ περισσότερο. Μπορούμε να μυρίσουμε από ένα μίλι μακριά, ποθούμε διάφορα φαγητά και κάποια πράγματα γίνονται πιο πολύτιμα, ασήμαντα πράγματα, η σοκολάτα … πεθαίνω για σοκολάτα … αγαπώ τη σοκολάτα, σκέφτομαι ότι στον ουρανό θα μπορώ να έχω όσες σοκολάτες θέλω χωρίς να ανησυχώ για τις θερμίδες τους.
But, you know, with everything there is a spiritual aspect. I think about this fast and I think, we really need to learn how to hunger after God. Two things about this. One is this thing, when, if we are hungry and eat we satisfy a moment really but as sure as is the sun rises in the East and sets in the West, we get hungry again. Αλλά, ξέρετε, σε κάθε τι υπάρχει και η πνευματική διάσταση. Σκέφτομαι σχετικά με αυτή τη νηστεία και βλέπω ότι έχουμε πραγματικά ανάγκη να μάθουμε να πεινάμε για το Θεό. Δύο πράγματα πάνω σ’ αυτό. Πρώτον, όταν πεινάμε και τρώμε ικανοποιούμαστε προς στιγμή, αλλά όσο σίγουρο είναι ότι ο ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή και δύει στη Δύση, τόσο σίγουρο είναι ότι θα ξαναπεινάσουμε.
So, I think about God and I know that there are times if our lives that somebody says; I remember when I was hungry. Οπότε, σκέφτομαι σχετικά με τον Θεό και το ξέρω ότι υπάρχουν φορές στη ζωή μας που λέει κανείς: «θυμάμαι όταν πεινούσα».
But as we do in a day, three, four times a day taking time to feed our hunger for food, if we don’t take three or four times a day to just focus on God, on hunger for God we are in danger of malnourishment. You know, as a muslin background I remember that fact that we pray five times a day kept our mind more and more in God we hunger for God. And I am thinking, there is something to that, there is something to that when Bible says pray continuously. Όμως, όπως κάνουμε καθημερινά, τρεις ή τέσσερεις φορές την ημέρα, αφιερώνουμε χρόνο για να χορτάσουμε τη πείνα μας για φαγητό, αν δεν αφιερώνουμε χρόνο, τρεις ή τέσσερεις φορές την ημέρα, για να εστιάσουμε στο Θεό, στη πείνα μας για το Θεό, τότε κινδυνεύουμε με υποσιτισμό. Ξέρετε, θυμάμαι από το Μουσουλμανικό μου παρελθόν ότι επειδή προσευχόμασταν πέντε φορές την ημέρα κρατούσαμε το μυαλό μας όλο και περισσότερο στο Θεό, πεινούσαμε για το Θεό. Και σκέφτομαι ότι υπάρχει εδώ κάτι σημαντικό, υπάρχει σοβαρός λόγος που η Βίβλος μας ζητάει να προσευχόμαστε συνεχώς, αδιαλείπτως.
Because He knew that, the Spirit of God knew that, there is a certain hunger that comes. And when we satisfy that with God and a Spirit of God and a Word of God by meditating in what God has done and Who He is, then we receive a nourishment to our spirit and body and that will bring sanity to our mind protection to our mind and our eyes and everything in our life comes in a line itself. Επειδή ο Θεός ήξερε, το Πνεύμα του Θεού ήξερε, ότι υπάρχει μια ορισμένη πείνα που έρχεται, και όταν την ικανοποιούμε με τον Θεό, με το Πνεύμα του Θεού, και με το Λόγο του Θεού, με το να αναλογιζόμαστε αυτά που έχει κάνει ο Θεός, το Ποιος είναι ο Θεός, τότε λαμβάνουμε τροφή στο πνεύμα και το σώμα μας, αποκτάμε σύνεση στο μυαλό μας και προστασία στο μυαλό και τα μάτια μας και όλα στη ζωή μας μπαίνουν σε μια σειρά από μόνα τους.
So, when we are hunger for God, I want you to think about this, that you first and foremost realize if you don’t hunger two or three times a day for God and in a portion of God’s word or Gods presence and His a Spirit and in spending time with God, I want you to realize that your body has been malnourished your spirit is being malnourished and need some healthy appetite and to double of that you need to start having more regular partaking of God. Έτσι, όταν πεινάμε για Θεό … θέλω να σκεφτείτε, τι συνειδητοποιείτε πρώτα απ’ όλα εάν δεν πεινάτε δύο ή τρεις φορές την ημέρα για τον Θεό, για κάποιο κομμάτι από τον Λόγο του Θεού, ή την παρουσία του Θεού και του Πνεύματός Του και να περνάτε το χρόνο σας με τον Θεό, θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι το σώμα σας υποσιτίζεται, ότι το πνεύμα σας υποσιτίζεται και έχετε ανάγκη μια υγιή δίψα και τον διπλασιασμό της, έχετε ανάγκη να αρχίσετε να έχετε πιο τακτική μετοχή του Θεού.
In that I want to, it’s amazing that when we spend time with God we want more. And when we want more it allows us not to be the ones that settles for less. You know, I don’t want to settle for anything less than Word God has for me. I don’t know if this is what God wants for anyone for them to settle for anything less. He desires for all of us to grab hold of everything He wants for us to have. Και είναι εντυπωσιακό, ότι, όσο πιο πολύ χρόνο περνάμε με το Θεό θέλουμε περισσότερο. Και όταν θέλουμε περισσότερο δεν μας αφήνει να είμαστε κάποιοι που συμβιβάζονται με λιγότερο. Ξέρετε, δεν θέλω να συμβιβαστώ με τίποτε λιγότερο από αυτό που ο ίδιος ο Θεός θέλει για μένα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι που θέλει ο Θεός για τον καθένα, γι’ αυτούς που συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο. Ο Θεός ποθεί για όλους μας να αρπάξουμε το κάθε τι που θέλει να έχουμε.
So I want to challenge you. Look at your life, look deep into your own heart. Look at the promises God has given to you, through His promises … through His Word, through whatever prophecies, whatever I need, whatever will hear is spoken to you. And look to your heart, see, do you believe a God has more for you? Οπότε, θέλω να σας προκαλέσω, κοιτάξτε τη ζωή σας, κοιτάξτε βαθιά στη καρδιά σας, κοιτάξτε στις υποσχέσεις που σας έχει δώσει ο Θεός, μέσω του Λόγου Του, μέσω των προφητειών, μέσω όσων ακούσατε να έχουν ειπωθεί για σας. Κοιτάξτε στη καρδιά σας, δείτε, πιστεύετε ότι ο Θεός έχει κάτι παραπάνω για σας;
If you do and if you have not received it, I want to challenge you, that, to think this way, that the only easy way to receive all that God has for me is if I have more of God, if I hunger more for God and if I grow hungry and I starve and I think “God I want more and I am not going to cellar”. That’s going to be a sure way of success. With you join me next time as I bring the second point on part two. God bless you. Εάν υπάρχει κάτι επιπλέον το οποίο δεν έχετε λάβει ακόμη, θέλω να σας προκαλέσω να σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο: «ο μόνος εύκολος τρόπος για να λάβω όλα όσα ο Θεός έχει για μένα είναι να έχω περισσότερο από το Θεό, να πεινάω περισσότερο για το Θεό, να αυξάνω την πείνα μου, να πεθαίνω της πείνας και να σκέφτομαι, ‘Θεέ μου θέλω περισσότερο, και δεν θα πάω μόνος μου στο κελάρι’». Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος επιτυχίας. Θα βρεθούμε την επόμενη φορά όταν θα μιλήσω για το δεύτερο σημείο στο δεύτερο μέρος. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Welcomed any proposal of correction in the Greek translation or the English text:
dip800@gmail.com
Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε πρόταση διόρθωσης στην ελληνική μετάφραση ή το αγγλικό κείμενο:
dip800@gmail.com

 

 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ