ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΛΛΩΝ - AFTER ALOSIN ALLOFRON ΕΝΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ

        Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Βιβλία και «Λόγοι»

28/4/11

Afshin Javid: Είναι ο καιρός για πείνα Θεού Β' - ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


  Κείμενο υποτίτλων:  
Hi everyone. Second part of being hungry for God. I think about this, what is really mean to be a hungry for God? Because I mean everyone thinks one thing or another, what is it really that the Word of God teaches? Now as I look through from Genesis all the way to Revelation there are … every time there is a man or woman of God that God thinks to choose to speak through. But the greatest of all these who were sent to earth was His Son of course, Jesus Christ Who came not only to bring us the message of the Gospel to be bear of Good News but also to bring salvation in a way that is eternal and that is free and to be given to us. But their life a style is what I find to be the answer to this question. When we looked all this man and woman of God, including Jesus Christ, they have one similarity: They are all so focused on pleasing God and God alone. Γεια σας. Δεύτερο μέρος περί της πείνας για Θεό. Σκέφτομαι πάνω σ’ αυτό: τι σημαίνει στη πραγματικότητα να πεινάς για Θεό; Ο καθένας σκέφτεται το ένα ή το άλλο, ποιό είναι όμως αυτό που πραγματικά διδάσκει ο Λόγος του Θεού; Παρατηρώντας όλη τη πορεία από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, κάθε φορά υπάρχει κάποιος άνδρας ή γυναίκα του Θεού που επιλέγει ο Θεός για να μιλήσει μέσα από αυτόν. Αλλά ο μεγαλύτερος από όλους αυτούς που στάλθηκαν στη γη ήταν ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός ο Οποίος ήρθε όχι μόνο για να μεταφέρει σε μας το μήνυμα του Ευαγγελίου, να φέρει τα Καλά Νέα, αλλά κυρίως ήρθε για να φέρει τη σωτηρία με έναν τρόπο που είναι αιώνιος και ελεύθερος και να είναι δοσμένος σε μας. Αλλά ο τρόπος ζωής τους είναι αυτό που θα βρω να είναι η απάντηση στη παραπάνω ερώτηση. Όταν παρατηρούμε όλους αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες του Θεού, συμπεριλαμβανομένου και του Ιησού Χριστού, βλέπουμε ότι όλοι τους έχουν μια ομοιότητα: Όλοι τους είναι τόσο πολύ συγκεντρωμένοι στο να ευχαριστούν το Θεό και μόνο το Θεό.
Jesus Christ who was the begotten Son and He had shared that relationship with John speaks about in chapter one verse one, he says, “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”, but that word, “the Word was with God” speaks about the relationship between the Son and the Father, between God and the Word, the Living Word and this relationship seem to have been there from eternity to eternity and this was some relationship that had never suffered from any kind of miscommunication any kind of being upset and disappointed or anything else. But in fact They were so deeply in love for the whole eternity and They lived in perfect harmony. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν ο Μονογενής Υιός μοιράστηκε μαζί μας αυτή τη σχέση για την οποία μιλάει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο στο πρώτο στίχο: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με το Θεό και ο Λόγος ήταν Θεός». Αυτή η φράση, «ο Λόγος ήταν με τον Θεό» μιλάει για τη σχέση μεταξύ Υιού και Πατέρα, μεταξύ Θεού και Λόγου, του Ζωντανού Λόγου και αυτή η σχέση φαίνεται να υπήρχε από την αιωνιότητα και για πάντα και ήταν μια σχέση που ποτέ δεν έπασχε από κάποιο είδος μη-επικοινωνίας, από κάποιο είδος στενοχώριας και απογοήτευσης ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πράγματι τόσο βαθειά αγαπιούνται μεταξύ Τους σε όλη την αιωνιότητα και ζουν σε τέλεια αρμονία.
And so this relationship … this is why Jesus Christ’s word on earth is so transformed of because He brought the words of Heaven, He brought the picture of Heaven on to earth, the Kingdom of Heaven is at hand, the Kingdom of Heaven is right here for us to experience, that is why in His word there is so much power, this is the living power of God, that comes to affect everything within its impact. Οπότε αυτή η σχέση … αυτή είναι η αιτία που ο λόγος του Ιησού Χριστού στη γη έχει τέτοια μεταμορφωτική δύναμη, γιατί μεταφέρει τα λόγια του Ουρανού, μεταφέρει την εικόνα του Ουρανού στη γη, η Βασιλεία των Ουρανών στο χέρι, η Βασιλεία των Ουρανών είναι εδώ για μας διαθέσιμη για να τη βιώσουμε. Γι’ αυτό τα λόγια Του έχουν τόσο μεγάλη δύναμη, έχουν τη ζώσα δύναμη του Θεού, η οποία έρχεται να μεταμορφώσει τα πάντα με τη δράση της.
And John seventeen verse four, He says, “I have glorified You on earth I have finished the work that You have given to me to do”. “I have glorified You”, there is a singleness it is as if Jesus Christ is singly focus on to doing one thing and one thing in all totality and that is to please His Father, that is to please the Creator, the God himself. He encourages us to living life, He says “be like me”. Become like Christ is having that single focus on God and wanted to please Him. Και ο Ιωάννης, στο 17ο κεφάλαιο στο 4ο στίχο, λέει, «Σε δόξασα επί της γης, τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω». «Σε δόξασα», υπάρχει μια μοναδικότητα, μοιάζει ο Ιησούς Χριστός να έχει εστιάσει στο να κάνει ένα πράγμα, ένα πράγμα σε όλη του την ολότητα, κι αυτό είναι να ευαρεστεί στον Πατέρα Του, αυτό είναι να ευαρεστεί το Δημιουργό, τον ίδιο το Θεό. Ο Ιησούς μας ενθαρρύνει να ζούμε τη ζωή, μας λέει «γίνεται σαν εμένα». Το να γίνει κανείς σαν τον Χριστό είναι το να έχει αποκλειστικά εστιάσει στο Θεό και να θέλει να Τον ευαρεστεί.
It hasn’t had so much to do with religious act because we see that the religious people in Synagogues and here and there, everyone, was upset with Jesus Christ. In fact Jesus Christ didn’t make that many friends. He didn’t draw a big crowd and keep it. Everybody can see Him and they will kind of disturb by the way He teaches because He was asking way too much, He was asking that you will give everything, everything for one thing to get in return, and that is to please the Father Who has created the heaven and earth. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με κάποια θρησκευτική πράξη επειδή βλέπουμε ότι οι άνθρωποι της θρησκείας, στις Συναγωγές κι οπουδήποτε αλλού, όλοι τους συχυζόντουσαν με τον Ιησού Χριστό. Στην ουσία ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε πολλούς φίλους ανάμεσά τους. Δεν μάζεψε και δεν συντήρησε ένα μεγάλο πλήθος οπαδών. Ο καθένας μπορούσε να Τον βλέπει και θα ένοιωθαν κάποιου είδους ταραχή από τον τρόπο που δίδασκε γιατί ζητούσε πάρα πολλά, ζητούσε να δώσετε τα πάντα, τα πάντα για ένα σκοπό ο οποίος είναι το να ευαρεστηθεί ο Πατέρας ο οποίος έχει δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη.
The Father Who had a plan and a purpose for every one of us. It’s amazing why should I give up something for something I have no idea what it is? I mean that I am cheated in a way can you ask. This is the key, for us to be a hungry for God is when we find full confidence and trust in this God who created everything and I will say, I hunger for You and Your will and Your plans and Your purposes, what so ever it maybe. I hunger for that and I want to dedicate all of my life, love, energy, everything within me to glorify You Father, to do the work which You have asked me to do. Ο Πατέρας που έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και σκοπό για τον καθένα μας. Είναι φοβερό γιατί πρέπει να δώσω τα πάντα για κάτι για το οποίο δεν έχω ιδέα, περί τίνος πρόκειται. Εννοώ ότι μοιάζει να κινδυνεύω να εξαπατηθώ. Αυτό είναι το κλειδί: για μας το να πεινάμε για τον Θεό σημαίνει να βρούμε απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτόν τον Θεό που δημιούργησε τα πάντα και να Του πούμε: «πεινάω για Σένα και για το θέλημά Σου και τα σχέδια και τους σκοπούς Σου, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Πεινάω γι’ αυτό και θέλω να αφιερώσω όλη μου τη ζωή, την αγάπη, την ενέργεια, το κάθε τι μέσα μου για να δοξάσω Εσένα Πατέρα, για να κάνω το έργο το οποίο μου έχεις ζητήσει να κάνω».
This is my understanding for my life, if you feel this challenges you I ask you to walk with me in this path, asking God make us hungry for Yourself, not religious acts, not some kind of new gimmick but a deep desire that comes from the bottom of our soul that can not be quite any other way but by God Himself. God bless you guys. Have a wonderful day. Αυτή είναι η άποψή μου για τη ζωή μου, κι αν αισθάνεστε να σας προκαλεί, σας ζητώ, να περπατήσετε μαζί μου σε αυτό το δρόμο, ζητώντας από τον Θεό, «κάνε μας να πεινάμε για Εσένα», όχι θρησκευτικά έργα, όχι κάποιου είδους καινούργια πυροτεχνήματα, αλλά να έχουμε ένα βαθύ πόθο που να πηγάζει από το βάθος της ψυχής μας, ο οποίος να μην μπορεί να ικανοποιηθεί με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός να σας ευλογεί. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Welcomed any proposal of correction in the Greek translation or the English text:
dip800@gmail.com
Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε πρόταση διόρθωσης στην ελληνική μετάφραση ή το αγγλικό κείμενο:
dip800@gmail.com

 

 

 
1 σχόλιο:

 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ