ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ ΑΛΛΩΝ - AFTER ALOSIN ALLOFRON ΕΝΝΙΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝ

        Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Βιβλία και «Λόγοι»

28/3/11

Afshin Javid: Ευσπλαχνία Β' - ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


  Κείμενο υποτίτλων:  
Hi everyone. We’ll be talking about compassion it says just, looking in the Word of God in book of Matthew, I ‘m going a read a few verses from different chapters and I want you to study on your own. But I like Matthew how he is a gradual, that is being built up, something is being built up as you go through Matthew. Chapter nine verse thirty six (“When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd”), it is speaks about when Jesus had compassion. First time. He’s talking about He is moved in compassion. He sees the multitude and He is moved in compassion and He does something having healed them He says in verses thirty-five (“Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and proclaiming the good news of the kingdom, and curing every disease and every sickness”) having gone to the villages, healed the sick, casting the men out, doing all these things to fulfill the welcoming of the Kingdom of Heaven on earth. Now He looks at the multitude and He’s moved in compassion and He says to His disciples, “look the harvest is plentiful had deliveries of you had prayed that the Father will send someone, would sent labors”. Γεια σας. Θα μιλήσουμε πάλι για την ευσπλαχνία ρίχνοντας μια ματιά στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα διαβάσω μερικά χωρία από διαφορετικά κεφάλαια και θέλω να τα μελετήσουμε. Μου αρέσει που ο Ματθαίος χτίζει κάτι σταδιακά, οικοδομείται κάτι σταδιακά όταν διατρέχεις τον Ματθαίο. Κεφάλαιο εννιά, ο στίχος τριάντα-έξι («9.36 Ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα») μιλάει για τότε που ο Ιησούς ένοιωσε ευσπλαχνία. Πρώτη φορά, μιλάει σχετικά με το ότι ο Ιησούς ένοιωσε ευσπλαχνία. Είδε ο Ιησούς το πλήθος, το σπλαχνίσθηκε και έκανε κάτι θεραπεύοντάς τους, λέει στο στίχο τριάντα-πέντε («9.35 Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ»), περνούσε από τα χωριά, θεράπευε κάθε αρρώστια, ελευθέρωνε τους ανθρώπους κάμνοντας όλα αυτά τα πράγματα για να φανερώσει την έλευση της Βασιλείας των Ουρανών στη γη. Ο Ιησούς βλέπει το πλήθος, το σπλαχνίζεται και λέει στους μαθητές Του («9.37 τότε λέγει τοις μαθηταίς Αυτού· ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι· 9.38 δεήθητε ουν του κυρίου του θερισμού όπως εκβάλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού»), «κοιτάξτε, η συγκομιδή είναι μεγάλη αλλά οι εργάτες λίγοι, προσευχηθείτε ώστε ο Πατέρας να στείλει εργάτες».
Second time. Chapter fourteen verse fourteen, (“When he went ashore, he saw a great crowd; and he had compassion for them and cured their sick”) again Jesus looks at the multitude and He is moved again with compassion. And the moment that He is moved to compassion He reaches out and heals. He heals and this is the beauty have Jesus Christ at His compassion. I am going to come back to this. Δεύτερη φορά. Κεφάλαιο δέκα-τέσσερα, στίχος δέκα-τέσσερα («14.14 Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολύν όχλον, και εσπλαγχνίσθη επ᾿ αυτοίς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών»): πάλι ο Ιησούς βλέπει το πλήθος και πάλι το σπλαχνίζεται. Και τη στιγμή που σπλαχνίζεται απλώνει το χέρι Του και θεραπεύει. Ο Ιησούς θεραπεύει και αυτή είναι η ομορφιά της ευσπλαχνίας του Ιησού Χριστού. Θα επανέλθω σ’ αυτό.
Another time. Chapter fifteen verse thirty-two (“Then Jesus called his disciples to him and said, ‘I have compassion for the crowd, because they have been with me now for three days and have nothing to eat; and I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way’”) he says, “He saw the multitude and they had been with Him for about three days” and he says, “He was moved in compassion He said feed them, feed them”. And eighteen verse twenty seven (“And out of pity for him, the lord of that slave released him and forgave him the debt”), they come and He sees these people who are sick He says forgiving them, He is again moved in compassion now forgiveness come. Μια άλλη φορά. Κεφάλαιο δέκα-πέντε, στο στίχο τριάντα-δύο («15.32 Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος τους Μαθητάς Αυτού είπε· σπλαγχνίζομαι επί τον όχλον, ότι ήδη ημέραι τρεις προσμένουσί Μοι και ουκ έχουσι τί φάγωσι· και απολύσαι αυτούς νήστεις ου θέλω, μήποτε εκλυθώσιν εν τη οδώ») λέει, «είδε το πλήθος που ήταν μαζί Του επί τρεις ημέρες, τους σπλαχνίσθηκε και είπε, ταΐστε τους, ταΐστε τους». Και,  κεφάλαιο δέκα-οκτώ, στίχος είκοσι-επτά («ωμοιώθη η Βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, ός ηθέλησε συνάραι λόγον μετά των δούλων αυτού … 18.27 σπλαγχνισθείς δε ο κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτώ») έρχονται και ο Ιησούς βλέπει αυτούς τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι και τους συγχωρεί, πάλι ο Ιησούς σπλαχνίζεται και τώρα έρχεται συγχώρεση.
Mark, chapter one verse forty-one (“moved with pity, -Jesus- stretched out his hand and touched him, and said to him, ‘I do choose. Be made clean’”), the unclean man, the man that is coming no more is a man that he is a no … nonsense kind of a guy he goes right to the point he has got one of the shortest Gospel he doesn’t want to waste time, he is a man that he feels like he has a limited time. I am going to tell people about this Jesus Christ, this marvelous Jesus, son of man, who came down to earth and His actions prove, who this man is! Let His actions speak for who He is! Ευαγγελιστής Μάρκος, κεφάλαιο ένα, στίχος σαράντα-ένα («1.41 ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς, εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού και λέγει αυτώ· θέλω, καθαρίσθητι») ο «ακάθαρτος» άνθρωπος, ο άνθρωπος που Τον πλησίασε δεν ήταν πλέον άνθρωπος επειδή προκαλούσε αηδία, είχε φτάσει ακριβώς στο σημείο να είναι πλησιέστερα στο Ευαγγέλιο, δεν ήθελε να χάσει χρόνο, ήταν ένας άνθρωπος που ένοιωθε ότι είχε περιορισμένο χρόνο. Θα μιλήσω στους ανθρώπους για αυτόν τον Ιησού Χριστό, αυτόν τον θαυμάσιο Ιησού, τον υιό του ανθρώπου, ο Οποίος ήρθε κάτω στη γη και που τα έργα Του αποδεικνύουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος! Ας μιλήσουν τα έργα Του για το, ποιος είναι!
I don’t want to tell Him, I tell you about Him, I don’t want to prove to you something about Him, I want to just tell you His actions and His actions will tell you who Jesus is. And He starts now in chapter one begging of His Gospel and tells us about the man who was unclean, who had been strike with leprosy, that this man comes so close to Jesus, not having called unclean and unclean, because that was a culture. Δεν θέλω να σας μιλήσω γι’ Αυτόν, δεν θέλω να σας αποδείξω κάτι γι’ Αυτόν, θέλω μόνο να σας πω τα έργα Του και τα έργα Του θα σας πουν ποιος είναι ο Ιησούς. Ξεκινάει τώρα στο πρώτο κεφάλαιο, στην αρχή του Ευαγγελίου του και μας λέει για τον άνθρωπο που ήταν ακάθαρτος, που είχε χτυπηθεί από τη λέπρα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε τόσο κοντά στον Ιησού, όχι επειδή τον έλεγαν ακάθαρτο, ακάθαρτο, αυτό ήταν θέμα κουλτούρας.
You should have called unclean, unclean then so people will not get close to you, and if you would not do that, then you would have been stoned outside of the city you would have put to death. But this man gets so close, is at the feet of Jesus Christ and he says, “Jesus if You are willing You can cleanse me”. Jesus Christ looking at him, first He reaches out and touches him and says … being filled with compassion He says to him, “I am willing”! I love those words because he says, “if You show desire, if You show want, if You wanted to be this way my future will be with cleanliness I will be healed of this”. Αν σας έλεγαν ακάθαρτο, ακάθαρτο, τότε οι άνθρωποι δεν θα σας πλησίαζαν, θα σας έδιωχναν έξω από την πόλη, θα σας είχαν για νεκρό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο κοντά, είναι στα πόδια του Ιησού Χριστού και λέει, «Ιησού, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Ο Ιησούς Χριστός κοίταξε προς αυτόν, πρώτα άπλωσε το χέρι Του και τον άγγιξε και είπε … γεμάτος ευσπλαχνία του είπε, «θέλω να θεραπευτείς»! Αγαπάω αυτά τα λόγια γιατί αυτός λέει, «αν Εσύ το επιθυμείς, αν Εσύ το θέλεις, αν Εσύ το ήθελες να γίνει έτσι, το μέλλον μου θα ήταν η θεραπεία, θα θεραπευτώ από αυτή την αρρώστια».
And Jesus Christ uses a Greek word that actually the root of it is, “I love to do this, for this very reason I have come”. That is why, this word is plays after. Jesus have been filled with compassion, He says … He was moved with compassion there was something that was bursting out Jesus, and He says “if the Heaven had looked at this, this man, this child of God who had been in struck with such horrible disease, he had been under outcast of the city, under outcast of the society and he can’t even make it any more”, but now Jesus has heart burst forth and says … He was moved in compassion. Compassion allows Jesus to say something to this man that He had decided to say to him face to face, “for this reason I have come, this is what I love to do” and that’s why He first touches him. Και ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την ελληνική λέξη που το νόημά της είναι αυτό, «επιθυμώ να το κάνω αυτό, γιατί ακριβώς γι’ αυτό το λόγο ήρθα». Αυτή είναι η αιτία που αυτός ο λόγος ενήργησε. Ο Ιησούς ήταν γεμάτος ευσπλαχνία και είπε … τον σπλαχνίσθηκε, ήταν κάτι που ξεπήδησε μέσα από τον Ιησού και είπε, «αν ο Ουρανός είχε κοιτάξει σε αυτόν, αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το παιδί του Θεού που χτυπήθηκε από μια τέτοια φοβερή αρρώστια, που τον έβγαλε έξω από την πόλη, έξω από την κοινωνία, δεν θα μπορούσε να συμβαίνει πλέον αυτό», αλλά τώρα ο Ιησούς μίλησε από καρδιά που ξεχείλιζε ευσπλαχνία, ο Ιησούς τον σπλαχνίσθηκε. Η ευσπλαχνία επέτρεψε στον Ιησού να πει κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε αποφασίσει να του πει, πρόσωπο προς πρόσωπο, «γι’ αυτό τον λόγο ήρθα, αυτό είναι που αγαπώ να κάμνω» και γι’ αυτό πρώτα τον άγγιξε.
Then He speaks of His compassion, then He says “you are cleanse, be cleaned” and he is cleanse instantly. The importance of compassion is this, we saw desire to do great things in the world, we want to have everything we as Christians sometimes we will go out there, and we wanted do good will, we wanted do great things but we are missing the greatest important thing that is necessary to make this, this possible and that is compassion! Not my compassion but God’s compassion! Τότε ο Ιησούς μιλάει από την ευσπλαχνία Του, τότε του λέει, «είσαι καθαρός, καθαρίσθητι» και αμέσως καθαρίστηκε. Η σπουδαιότητα της ευσπλαχνίας είναι αυτή, έχουμε την επιθυμία να κάνουμε μεγάλα πράγματα στον κόσμο, θέλουμε να τα έχουμε όλα σαν Χριστιανοί κάποιες φορές βγαίνουμε εκεί έξω και θέλουμε να κάνουμε το καλό θέλημα, θέλουμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αλλά ξεχνάμε το πράγμα που έχει τη μέγιστη σημασία και είναι απαραίτητο για να τα κάνει αυτά πραγματοποιήσιμα, και αυτό το πράγμα είναι η ευσπλαχνία! Όχι η δικιά μου ευσπλαχνία, αλλά, η ευσπλαχνία του Θεού!
This compassion that as existed from eternity, it existed before even the earth was created. God had this compassion for us! And it is necessary for us to be filled with compassion before we can move a finger. And with all desire to preach the Gospel and with all desire to be bears of Good News with all desire to lay a hand of the people and pray for them it is absolutely necessary for us to be filled with compassion! How can be, how can be, ever expect anything great to take place if you are not filled with the compassion of God! Αυτή η ευσπλαχνία η οποία, μια και υπήρχε από την αιωνιότητα, υπήρχε πριν ακόμη δημιουργηθεί η γη. Ο Θεός είχε αυτή την ευσπλαχνία για μας! Και είναι απαραίτητο για μας να γεμίσουμε με ευσπλαχνία πριν μπορέσουμε να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας. Με όλη την επιθυμία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, με όλη την επιθυμία να γίνουμε φορείς των Καλών Νέων, με όλη την επιθυμία να απλώσουμε ένα χέρι στους ανθρώπους και να προσευχηθούμε γι’ αυτούς, είναι απολύτως αναγκαίο για μας να γεμίσουμε με αυτή την ευσπλαχνία! Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, να περιμένουμε να συντελεστεί κάτι μεγάλο, αν δεν έχουμε γεμίσει με την ευσπλαχνία του Θεού!
This is absolutely necessary! Because God had prepared all these things that will bring Good News to the earth, not a Gospel that I will make, not a Gospel anyone else makes but the Gosper that was prepared before the foundation of the earth, a Gospel that was filled with the compassion that came out of the love of God that was prepared before the foundation of the earth was created. The Gospel is most powerful, most effective, when I empty my self of all my desires and all of my feelings for the world and I allow God to fill me with the true compassion that is pure, holy, full of fire, effective, that will move mountains, that will bring healing, that will bring salvation, that will move all those garbage of sin other peoples like that brings forgiveness in the way that can be touched, that would feed the hungry! Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο! Γι’ αυτό ο Θεός έχει προετοιμάσει όλα αυτά τα πράγματα, για να φέρουν τα Καλά Νέα στη γη, όχι το Ευαγγέλιο που θα κάνω εγώ, όχι το Ευαγγέλιο που έκανε κάποιος άλλος, αλλά το Ευαγγέλιο που έχει προετοιμάσει πριν τη δημιουργία της γης, το Ευαγγέλιο που είναι γεμάτο με την ευσπλαχνία που προέρχεται από την αγάπη του Θεού που ήταν προετοιμασμένη πριν από τη δημιουργία της γης. Το Ευαγγέλιο έχει μεγαλύτερη δύναμη, είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εγώ έχω αδειάσει τον εαυτό μου από όλες τις επιθυμίες μου και όλα μου τα αισθήματα για τον κόσμο και επιτρέπω στο Θεό να με γεμίσει με την αληθινή ευσπλαχνία που είναι αγνή, αγία, πύρινη, αποτελεσματική, που θα μετακινήσει βουνά, που θα φέρει θεραπεία, που θα φέρει σωτηρία, που θα πετάξει όλα τα σκουπίδια της αμαρτίας των ανθρώπων και θα φέρει συγχώρεση με τρόπο χειροπιαστό, που θα χορτάσει τους πεινασμένους!
Compassion from God! That is a necessary element that we need as the man and woman of God, as children of God, we need to fill ourselves with the compassion of Christ! So in this fast I am asking you, join me, lets cry out to heaven with the desperate call, “Lord we need Your compassion! Not mine, but Yours! That’s what I want! God bless you guys. Η ευσπλαχνία του Θεού! Αυτή είναι το απαραίτητο στοιχείο που χρειαζόμαστε ως άνθρωποι του Θεού, ως παιδιά του Θεού, έχουμε ανάγκη να γεμίσουμε τους εαυτούς μας με την ευσπλαχνία του Χριστού! Έτσι, σε αυτή τη νηστεία σας ζητάω, ενωθείτε μαζί μου και ας φωνάξουμε προς τον Ουρανό με απελπισμένη κραυγή, «Κύριε έχουμε ανάγκη την ευσπλαχνία Σου! Όχι τη δικιά μας, αλλά τη δικιά Σου! Αυτό είναι που θέλω! Ο Θεός να σας ευλογεί.
Welcomed any proposal of correction in the Greek translation or the English text:
dip800@gmail.com
Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε πρόταση διόρθωσης στην ελληνική μετάφραση ή το αγγλικό κείμενο:
dip800@gmail.com

 

 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ